Müşteri Aydınlatma Metni

DMN TURİZM OTELCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

DMN Turizm Otelcilik ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Veri Kişisel Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik Bilgisi

(Ad, Soy Ad)

Müşterilerimize ürün ve hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulması

Müşterilerin talep ve şikayetlerinin karşılanması

Gerekli hallerde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına taleple bağlı ölçüde bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

İletişim Bilgisi

(Telefon Numarası)

Finansal Bilgiler

(Banka kart numarası, ödemeye esas bilgiler)

Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgisi

(Müşteri talepleri)

Müşterilere verilen hizmetlerin en kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi

Müşteri talep ve şikayetlerinin karşılanması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

 1. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
 • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • Şirketimizin iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),
 • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için işlenmesi açık rızaya tâbi olmayan diğer kişisel verileriniz de dahil olmak üzere; Şirket’in yurt dışında faaliyet gösteren iş ortaklarına, iş süreçlerinde yer alan yurt dışında faaliyet gösteren tedarikçilere, (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati)

aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Tüm ilgili kişiler şirketimize başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamda internet sitemizde dikkatinize sunmuş olduğumuz Veri Sorumlusuna Başvuru Formumuzdan yardım alabileceğiniz gibi taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre de şirketimize iletebilirsiniz.