İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

DMN TURİZM OTELCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

DMN Turizm Otelcilik ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, unvan, imza, talep/şikâyet detayı m.5/2-e, m.5/2-f. Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla)
Mal/Hizmet tedarik ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Ad, soyadı, TCKN, imza sirküleri, e-posta, telefon, banka hesap numarası, imza, adres, referans bilgisi m.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e. Fiziki yollarla, e-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Satış ve sözleşme süreçlerin yürütülmesi Ad, soyadı, TCKN, imza sirküleri, e-posta, telefon, banka hesap numarası, imza, adres m.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e. Fiziki yollarla, e-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Fatura süreçlerinin yürütülmesi Adı soyadı, TCKN, e-posta, telefon, adres. m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e. Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
Denetim evraklarının hazırlanması Adı soyadı, TCKN, imza, e-imza m.5/2-c, m.5/2-f İlgili evrak üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)
Genel kurul toplantısı tutanaklarının ve vekaletnamelerinin hazırlanması ve toplantının kayıt altına alınması Adı soyadı, TCKN, imza, unvan, görsel ve işitsel videolar m.5/2-ç, m.5/2-f Fiziki yollarla, e-posta ve kamera yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Dava, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi Dosyaya konu olan ve/veya dosyada bulunan kişisel veriler m.5/1, m.6/1, m.5/2-a, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki yollarla ve e-posta (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Gelen-giden arama kayıtlarının ve postaların ilgili yerlere iletilmesi Adı soyadı, telefon, e-posta, çalıştığı kurum, unvan, adres. m.5/2-f. Fiziki yollarla, fax ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
İletişimin sürdürülebilmesi amacıyla telefon numaralarının listelenmesi Adı soyadı, unvan, telefon. E-posta, telefon, fiziki yollarla (Kısmen otomatik yollarla)
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi Adı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, e-posta, imza m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması  
 2. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
 • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • Şirketimizin iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.