Nish Suites, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olduğu anlayışın’ temel alarak, çalışanları için ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyan adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir.

Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz, yerel toplum ve diğer bütün iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde, insan haklarına uygun davranmak, korumak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Nish Suites, çalışan herkes hukuken tanınmış tüm hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanır. Cinsiyet, dil, ırk, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık gibi paylaşımlar dâhil olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa veya tacize göz yumulmaz.

Tüm çalışanlarımız oryantasyon eğitim programına alınarak tesisimiz, kurallarımız, imkan ve olanaklar, beklentiler açıklanmaktadır.

Çalışanlarımızın katılımını sağlamak için öneri istek formu oluşturulmuştur. Bu sayede tüm çalışanlar sistemin iyileştirilmesi için gerekli öneri ve isteklerini yazılı olarak Üst yönetime iletmektedir.

Çalışan ihtiyaçları gerektiğinde toplantılar düzenlenerek üst yönetim tarafından sürekli göden geçirilmektedir.

Çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizin güvenliğini sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızın ana amacını oluşturur.

İlkelerimiz:

  • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine uygun olarak faaliyet göstermek.
  • Bölgesel ve yerel tedarikçileri ve ortakları tercih etmek.
  • Çalışanlarımızı düzenli olarak çalışma standartları ve insan haklarıyla ilgili konularda eğitmek.
  • Çocuk işçi çalıştırmamak.
  • Eşit ve standart şartlarda çalışma imkanı sunmak.
  • Yasak düzenlemeleri ve standartları karşılayan bir ücretlendirme politikası izlemek.
  • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı temel alan, adil ve şeffaf bir işe alım politikasına sahip olmak.
  • Şikayet ve disiplin prosedürlerimizi tüm çalışanlarımıza işe başladıklarında iletmek.
  • Tüm çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimi için eğitim fırsatlar’ sunmak.
  • işyerinde refahlarını iyileştirmek için çalışan geri bildirimlerini toplamak.

Tesisimizde sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanması adına yaptığımız tüm çalışmalarımızı, sürekli iyileştirmek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.